5 vuistregels om uw bankier te overtuigen

Geplaatst op 26 April 2016 door Paul Van Dessel

Hoe kan je als ondernemer je financiering veiligstellen en ervoor zorgen dat de bank ook op termijn aan je zijde blijft en je de nodige extra financiële middelen blijft verschaffen? De vijf onderstaande vuistregels helpen je op weg.

Terugbetaalcapaciteit en waarborgen

In essentie heeft de bank enkel oog voor de terugbetaling van de door haar verstrekte kredieten. Ze maakt hierbij een dubbele afweging:

  1. De terugbetaling van de kredieten dient te gebeuren met de middelen die de ondernemer genereert uit zijn ondernemingsactiviteiten: de terugbetaalcapaciteit.
  2. In het slechtste geval kan de ondernemer niet meer aan zijn verplichtingen voldoen en is de bank op andere elementen aangewezen voor haar terugbetaling: de waarborgen.

Voor de banken zullen de waarborgen geen essentieel element zijn in de krediettoekenning om de eenvoudige reden dat hiermee op zich geen kredieten kunnen worden terugbetaald.

Toch zullen waarborgen uiteraard een belangrijke rol spelen omdat de bank ook de denkoefening maakt hoe ze kan worden terugbetaald indien de ondernemer dat niet meer kan doen uit zijn normale activiteiten. In gewone mensentaal: in geval van faillissement zijn het enkel de waarborgen die nog belangrijk zijn.

Een goede voorbereiding is essentieel

Neem het heft zelf in handen en leg uw lot niet in handen van uw bankier. Neem de nodige tijd voor een goede voorbereiding van uw dossier en stap dan pas naar uw bank. Er is maar één kans om een eerste indruk te maken. En die eerste indruk is enorm belangrijk. Verwacht ook niet dat uw contactpersoon zelf het dossier zal gaan samenstellen.

Volledigheid en juistheid

De bank wil een zo volledig mogelijk beeld van uw bedrijf. In de regel kunnen niet alle elementen positief zijn en dat is ook niet erg. Belangrijk is dat de negatieve elementen niet al te zwaar gaan doorwegen en dat er oplossingen kunnen worden voor uitgewerkt. Maar vertel dus wel alles. Informatie achterhouden kan heel zuur opbreken. Het is evident dat de aangeleverde informatie ook juist dient te zijn. Ben je niet zeker over bepaalde informatie, vermeld dan duidelijk dat deze info onder voorbehoud is.

Vertrouwen en respect

In elke relatie zijn dit belangrijke normen en waarden, maar in een bancaire situatie hebben ze nog een extra dimensie. Het vertrouwen is de belangrijkste steunpilaar in een kredietrelatie. Vermijd elementen en gedrag die dit naar de bank toe zouden kunnen ondermijnen.

Overtuiging en enthousiasme

Het doorslaggevend element blijft nog steeds de gedrevenheid van de ondernemer. Het geloof in de eigen zaak en het enthousiasme hierbij verhogen de slaagkansen bij uw kredietaanvraag spectaculair. Toon hierbij zin voor realisme en geef blijk van een heel goede kennis van de markt en de diverse spelers. Anders gezegd: toon aan dat u vraag en aanbod en de marktevoluties door en door kent.

Focus op de toekomst

Ook al zal de bank een analyse maken van de cijfers uit het verleden, nog meer belangrijk zijn de cijfers van de toekomst: de prognose. Werk hier met een aantal scenario’s, zeker ook een heel ongunstig. Cruciaal hierin zijn de gehanteerde hypothesen. Laat dit niet over aan boekhouders en/of accountants, maar werk dit samen uit of betrek er enkele specialisten bij.

Finance & funding, Tips & Tricks, Groeien